3.8 Ett värdigt liv för alla

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Print this page

Ekonomiska och politiska system som gynnar de rika och  privilegierade, patriarkala förtryckande system, kastsystem, rasism och förtryck med etniska förtecken är några av de orättvisor som finns i världen. Vilket ansvar har vi för det? Och om vi vill göra skillnad, vad är då viktigt att tänka på?

Att ta sin utgångspunkt i mänskliga rättigheter innebär att man försöker förstå ett sammanhangs maktstrukturer, och vilka effekter de har för medborgares möjligheter till inflytande över, och bruk av, gemensamma resurser och möjligheter. Det kan t ex handla om alla människors rätt till likvärdig utbildning. Foto: Paul Waern

Att ta sin utgångspunkt i mänskliga rättigheter innebär att man försöker förstå ett sammanhangs maktstrukturer, och vilka effekter de har för medborgares möjligheter till inflytande över, och bruk av, gemensamma resurser och möjligheter. Det kan till exempel handla om alla människors rätt till likvärdig utbildning. Foto: Paul Waern

I arbetet med fattigdomsbekämpning är det viktigt att reflektera över Guds frälsningsplan. Genom 2 Moseboken ser och förstår vi Guds hjärta och mission i världen. Guds löfte till Israel synliggörs när de lever i slaveri i Egypten. Han lovar att befria dem från slaveri och förtryck. Det handlar om folkets alla behov. Det är vanligt att tänka att de andliga dimensionerna är det centrala i berättelsen, och att man glömmer de politiska, sociala och ekonomiska dimensionerna. Men genom uttåget ur Egypten räddades folket från allt slags slaveri, och från konsekvenserna av andras synd. Egypten är en bild på sammanhang som går emot Guds plan. Det handlar om situationer byggda på förtryck och diskriminering, där några förtrycker för att själva tjäna på det, och där det är tydligt hur samhället blir när synden byggs in i system och strukturer. I sin kallelse till Israel vid berget Sinai, efter att ha fört folket ut ur fångenskap, säger Gud att han vill göra dem till en helig nation. Han säger till Israel att de inte ska formas av själviskhet, självupptagenhet, förtryck etcetera, utan som folk karaktäriseras av rättvisa, omsorg, rättfärdighet och frihet. Ett folk som lever Guds rikes värderingar, och därmed synliggör Guds hjärta i världen.

Med denna tolkningsnyckel måste Jesu kors förstås som Guds segervapen inte bara mot synden i enskilda människors liv, utan över system och strukturer som förtrycker människan och motsätter sig Gud. Jesus relaterar till och omfamnar de mest marginaliserade i samhället, och konfronterar allting som förnekar livet. Detta inkluderar kulturer, system, diskriminering och avhumanisering av människor. De troendes uppdrag handlar därmed också om att uppmärksamma förtryck och utnyttjande, vara en profetröst, och kämpa för rättvisa.

Konsekvensen om man missar helheten blir att Guds mission bara är att rädda människor för evigheten. Men lagar Gud gav, och profeternas ord i Gamla testamentet, sägs tala mer om Guds passionerade hjärta för rättvisa, de marginaliserades utsatthet, ekonomisk exploatering, politiskt förtryck och social exkludering än något annat ämne, förutom avgudadyrkan. Kallelsen om att vara en annorlunda, helig, nation är densamma i dag för oss kristna. Jesus säger att vi ska vara i världen, men inte leva av den. De troende beskrivs i Bibeln som sanningens pelare och grundval, som ljus och salt (som motverkar förruttnelse), och som jäst (som transformerar kulturen).

Utmaningarna för kyrkan handlar om att med respekt ta itu med bristande tillit, misstro och söndring, och nedbrytande tankemönster eller skeva bilder av vad människor förmår. Svaret på utmaningarna i världen ligger i mobilisering och samverkan. Församlingen är kallad att vara goda nyheter, för alla. Utmaningen ligger i att verkligen vara och fostra lärjungar, lärjungar som står för en annan kultur i samhället, som lever ett annorlunda liv.

 

Kapitlet är skrivet av Niclas Lindgren som är direktor för PMU som är Pingsts biståndsorganisation med ramavtal med Sida och arbetar i 40 länder. Han är missionärsbarn och har själv arbetat med utvecklingsarbete i Mellanöstern.

Vill du läsa hela kapitlet? Beställ boken ”Agora – för ett folk på väg” här.

© 2017 AGORA | Om agorafolk.se

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?