Blått spår: Ledare

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Print this page

I denna del får du förslag på hur du kan använda Agora för styrelsemötet, som temasamling på församlingsdagen eller i en gudstjänst.

Nedan finns en sammanställning på vilka kapitel som rekommenderas för blått spår.

Del 1
1.1 Den röda tråden
1.2 Herre min Jesus, vad vill han mig?!
1.3 Från Jerusalem till jordens yttersta gräna
1.4 Sändning pågår
1.6 Missionell kyrka
1.7 Stafetten förs vidare

Del 2
2.2 Hela evangeliet till hela människan
2.5 I samtal med Gud för världen
2.7 Kallad till missionär?
2.8 Att vara sändande

Del 3
3.1 Världen idag
3.2 Världen utanför din dörr
3.3 Tvärkulturella utmaningar – kyrkan i kulturen
3.4 Den förföljda kyrkan
3.5 Att övervinna våld – om försoning och fred
3.9 Samverkan i mission

Del 4
4.2 Guds ord tillgängligt för alla människor
4.4 Måndag morgon blir aldrig detsamma igen!
4.5 Företagare med en gudagiven identitet
4.9 Skapande konst och mission

Styrelsemötet

En del styrelser bestämmer att man en gång i månaden vill ta upp ett ämne till samtal. Då kan det vara bra att använda ett av Agoras kapitel. Ofta har man inte mer än 30 minuter så det är inte möjligt att göra ett helt kapitel.  Medlemmarna uppmanas att läsa kapitlet i sin helhet men under samtalet väljer man en del av kapitlet för samtal. Förslag på kapitel där detta lämpar sig kan vara: 1.6 Missionell kyrka, 2.8 Att vara sändande, 3.1 Världen idag, 3.4 Den förföljda kyrkan, 3.9 Samverkan i mission och 4.5 Företagare med en gudagiven identitet.

3.1 Världen idag

Om alla har tillgång till en bok är det en fördel om alla läser kapitlet i sin helhet i förväg. Om detta inte är möjligt kan man tillsammans läsa de sex stora utmaningarna (sidorna 151-155).

Låt sedan var och en få en möjlighet att berätta vad som rör sig i tanke och känsla just nu. Det kan vara en fundering eller reflektion som fastnade utifrån det ni läst. Det kan vara en reflektion hur detta knyter an till det egna livet, eller några nya perspektiv som kapitlet gav, en upptäckt eller insikt.

Var och en får max 3–4 minuter till sitt förfogande. Det är alltid okej att passa, att låta ordet gå vidare om man inte vill säga något.

Använd gärna ett fokusföremål, det vill säga ett föremål att hålla i handen för den som pratar, en sten eller något annat som är avstressande att hålla i. Föremålet markerar vem som har ordet, och när en person berättat klart går föremålet vidare till nästa.

I rundan får var och en berätta utan att bli avbruten. Syftet är att alla ska få möjlighet att sätta ord på och prova sina tankar, utan att bli avbruten, behöva förklara eller försvara sig. Samtidigt tränar man sig i att lyssna aktivt och ta in olika perspektiv.

Inget samtal förs kring den inledande rundan, om inte personen själv för in det i det efterföljande gemensamma samtalet.

När rundan är klar öppnar ni för ett gemensamt samtal utifrån era olika perspektiv och det avsnitt ni läst och de frågor som finns i kapitlet.

Bra och utmanande frågor från kapitlet kan vara:

 1. Kan vi tyda tidens tecken?
 2. Har vi i vår församling den klarsynthet som krävs för att se vad vi behöver göra?
 3. Har vi den kärlek för världen som Anden ger?
 4. Finns det i vår församling ett forum som kan väcka och föda vår nöd och passion för världen?
 5. Vilken av de sex stora utmaningarna känner ni ett särskilt intresse för? Eller ligger församlingen varmt om hjärtat?
 6. Ser ni fler utmaningar än de nämnda?
 7. Inom vilka områden kan och vill ni vara med och bidra till en förändring? Vilka vägar, små och större, ser ni som kan leda till en förändring? Till exempel samverka med kyrkan i syd i sändning av arbetare till onådda folkgrupper, arbeta med försoning på lokal och global nivå, medverka till att församlingens medlemmar inleder vänskapsrelationer med personer från en annan religion?
 8. På vilket sätt och inom vilket område skulle er församling kunna vara med och bryta ny mark?

3.4 Den förföljda kyrkan

Kapitlet innehåller flera utmanande bibelverser som ni tillsammans kan reflektera över.

Detta kapitel lämpar sig därför bra att använda metoden LectioDivina. Det är en metod till stöd för samtal kring de bibeltexter som finns i de olika kapitlen.

Sitt gärna runt ett bord eller i en cirkel så att ni kan se varandra. Ett ljus kan användas för att skicka mellan deltagarna och markera vem som just då har ordet. Övriga i gruppen kommenterar inte varandras reflektioner vid rundan. Efter hela övningen kan gruppen föra ett samtal och har möjlighet att anknyta till varandras tankar.

 1. Välj en bibeltext eller ett stycke ur Agora som ni vill använda för att genomföra övningen.
 2. Läs texten långsamt en eller ett par gånger. Uppgiften är att lyssna efter ett ord eller en mening som man fastnar för.
 3. Gör en runda där var och en får möjlighet att säga sitt ord eller sin fras, utan vidare kommentarer. Låt ljuset vandra mellan deltagarna tills alla som vill fått säga sitt ord eller fras.
 4. Läs texten en gång till. Uppgiften nu är att lyssna efter om det i texten finns något som berör mitt liv just nu. Man kan tänka: ”jag tänker…, jag känner…, jag hör…”.
 5. Ljuset skickas runt på samma sätt och var och en som vill får möjlighet att säga något kort om hur texten berör deras liv.
 6. Läs texten en sista gång. Uppgiften är nu att lyssna om jag hör någon inbjudan till mig i texten, något att göra eller pröva den närmaste tiden.
 7. Skicka ljuset mellan er och dela den inbjudan ni lyssnat in.

När alla delat kan gruppen föra ett samtal.

Förslag på bibeltexter är de som finns på sidan 183-184: 1 Kor 12:26, Fil 3:10-11, 2 Kor 4:10 och 1 Joh2:15-17.

Frågor att samtala om utöver bibelreflektionerna är de som står i marginalen på sidan 184.

 • Vad kan vi göra för att stödja dem som förföljs?
 • Känner ni igen bilden kapitlet ger med ökad förföljelse? Hur kan vi göra en förenad respons på en ökad förföljelse?
 • Hur förstår ni lidandets teologi och spänningen mellan de yttre och inre förföljelsernas krafter som konfronterar oss?

Församlingsdagen

Bra kapitel för temasamling på församlingsdagen är 1.6 Missionell kyrka, 2.2 Hela evangeliet till hela människan, 2.5 I samtal med Gud för världen, 3.1 Världen idag, 3.3 Tvärkulturella utmaningar, 4.5 Företagare med en gudagiven identitet och 4.9 Skapande konst och mission.

1.6 Missionell kyrka

Här följer några metodtips hur du kan använda kapitlet.

Detta kapitel uppmuntrar till samtal om den församling vi vill vara och kanske också utvärdera lite vilken församling vi är.

Det finns många frågeställningar i detta kapitel som uppmuntrar till samtal och värderingsövningar. Några sådana kan vara fyra hörnövningen och linje övningen.

Det kan vara bra att någon först delar lite tankar från kapitlet som en inledning.

Några av huvudtankarna i kapitlet skulle kunna sammanfattas genom följande påståenden:

 • Gud vill ha ett folk som representerar honom på jorden. Församlingen föds i gemenskapen runt Jesus och apostlarna blir kyrkans grundsten, inte en verksamhet, inte en förening eller byggnad.
 • Lärjungarna blir sända som Jesus, Joh 20:21.
 • Kyrkan har samma uppdrag, Joh 3:17, Luk 4:18-19, Matt 9:12-13, Luk 19:10.

Samtala om dessa verser  i små grupper. Vad är vårt uppdrag enligt dessa verser?

Vårt budskap är om räddning och upprättelse, inte att döma. Jesus har ett hjärta för de fattiga, förtryckta, sjuka, svaga etcetera. Kyrkans uppdrag är att söka efter det som var förlorat och rädda det. Vi är sända till dem som har störst behov.

 • Kyrkan är Kristi kropp
 • Apostlagärningarna ger mönsterbilden. Församlingen är tänkt att vara en attraktiv gemenskap som drar människor till sig genom sitt sätt att leva. Det andra är att församlingen är en missionell gemenskap, som hela tiden går vidare till nya platser och fokuserar på dem som ännu inte har kommit till tro.
 • Församlingen i Apostlagärningarna fungerar i tre riktningar: uppåt, inåt och utåt. Uppåt till Gud, inåt till varandra och utåt till världen. Gemenskap med Gud, Gemenskap med varandra, Missionsuppdraget ut i världen – att älska Gud, älska varandra och älska alla andra. Vi kan kalla detta församlingens DNA .
 • Läs sidan 52 tillsammans (DNA). Ta temperaturen på er församling genom att ”måla/markera” en stege på golvet med fem olika steg. Låt deltagarna placera sig enligt vad de tycker är temperaturen på församlingen. När alla placerat sig låt några motivera sin placering.

Till exempel Dynamisk Gudsrelation.

1. Kyrkan är främst en gemenskap som är vänd till Gud i tillbedjan, bön och lovprisning. Gud är i centrum när vi samlas, vi undervisar och delar nattvard, vi upplever hans närvaro och berör av hans nåd och kärlek när vi samlas.

 • Ja, håller helt med.
 • Ja, håller till viss del med.
 • Ja, men med viss tveksamhet.
 • Nej, jag tycker vi har en del att arbeta med.
 • Nej, jag håller inte alls med.

2. Församlingen är en gemenskap där vi delar livet med varandra. Vi delar vardagen och möts i hemmen, vi ansvarar för varandra, andligt socialt, praktiskt och ekonomiskt.

 • Ja, håller helt med.
 • Ja, håller till viss del med.
 • Ja, men med viss tveksamhet.
 • Nej, jag tycker vi har en del att arbeta med.
 • Nej, jag håller inte alls med.

3. Församlingen är riktad utåt. Evangeliet förkunnas och människor kommer till tro. Förkunnelse sker genom ord, under och tecken, trovärdig livsstil, goda gärningar.

 • Ja, håller helt med.
 • Ja, håller till viss del med.
 • Ja, men med viss tveksamhet.
 • Nej, jag tycker vi har en del att arbeta med.
 • Nej, jag håller inte alls med.

En alternativ övning är fyra hörnövningen. Den går till så här:

 1. Välj ut olika åsikter eller ståndpunkter du kan hitta i kapitlet.
 2. Läs upp frågeställningen samt olika alternativa ståndpunkter.
 3. Varje hörn i rummet motsvarar ett alternativ. Visa i rummet vad de olika hörnen representerar.
 4. Låt sedan var och en ställa sig i det hörn vars hörn motsvarar ståndpunkten man står för.
 5. Låt deltagarna prata en stund med varandra om varför de står där de står. Om det finns någon som står ensam i ett hörn kan du som ledare ställa dig där.
 6. Låt sedan varje hörn motivera sig. Ingen får kommentera det som sägs.
 7. Fråga om det är någon som vill byta hörn efter att ha hört de andras förklaringar.
  Ge sedan tillfälle till att byta hörn och motivera varför.
 8. Upprepa övningen med fler frågeställningar som passar in på kapitlet.

1. Vad betyder det för dig att evangeliet ska inkarneras i den kultur man vill nå?

 • Samlas på en tid och plats som fungerar för mottagaren och gudstjänstliv med musik och form som passar för den målgrupp man vill nå.
 • Att Guds ord levs ut och förklaras på ett nutida språk.
 • Formen är inte så viktig bara det finns värme, öppenhet och Gudsnärvaro.
 • Öppet hörn.

2. Agora aktualiserar nya perspektiv på mission i det lokala sammanhanget. Vilket perspektiv utmanar och engagerar dig?

 • Mission genom interkulturella mötesplatser.
 • Mission genom opinionsbildning.
 • Mission genom tjänande.
 • Öppet hörn.

Läs första delen i stycket sid 55. Några kännetecken på en missionell församling.

En församling blir missionell om den byggs runt missionsuppdraget, så att missionen får styra både hur vi bygger gemenskap och hur vi firar gudstjänst.

Samtala i små grupper:

 • Hur skulle det se ut i praktiken?
 • Vad skulle det innebära och vad skulle behöva förändras?
 • Hur skulle vi se annorlunda på vårt uppdrag?

Läs sedan tillsammans stycket färdigt.

Testa dig själva eller din församling (sidan 57)

 • Jag har många vänner utanför församlingen.
 • Jag är engagerad i samhället.
 • Gemenskapen i församlingen är attraktiv och nykomlingar känner sig välkomna och sedda….

Hur många kryss fick du och din församling? Jämför era svar.

Låt sedan grupperna samtala vidare om och gör en aktionsplan som de skriver ner.

 • Hur skulle vi kunna bli en attraktiv gemenskap, präglad av värme, öppenhet, tydlighet och gudsnärvaro?
 • Hur kan vi forma våra samlingar så att det finns tillfälle att dela veckans händelser, stötta varandra att vara missionärer i vardagen?
 • Hur kan vi bli kulturellt relevanta?
 • Hur kan vi odla relationer där de är naturligt att hjälpa varandra praktiskt och andligt?
 • Hur kan vi få en nöd för att människor ska få höra om Jesus?

Gudstjänsten

En predikan eller en temagudstjänst kan utgå från nästan vilket kapitel som helst i Agora. 1.1 Den röda tråden, 1.2 Herre min Jesus vad vill han mig? 1.3 Från Jerusalem till jordens yttersta gräns, 1.4 Sändning pågår, 2.5 I samtal med Gud för världen, 3.1 Världen idag, 3.2 Världen utanför din dörr, 3.3 Tvärkulturella utmaningar, 3.4 Den förfölja kyrkan etcetera.

2.5 I samtal med Gud för världen

Här följer förslag på ett kapitel och hur det skulle kunna se ut.

Bönestationer och Bönegudstjänst för församlingens missionsengagemang.

Börja med att dela några av huvudtankarna i kapitlet.

 • Bibliska grunden för bönens betydelse:
 • Gud är relationell – han vill samverka med oss. Det händer något med oss när vi ber.
 • Om vi söker Gud kan han dela sitt hjärta med oss. Om vi börjar med Gud kan det vi planerar bli gjort med Guds kärlek och med Andens kraft.
 • När vi ber öppnar vi för Guds handlande i, med och genom oss. Låt din vilja ske, Matt 6:10.
 • Känslig för Andens ledning 1 Joh 5:14.
 • Grunden för förbön är identifikation. Att känna den andres smärta.
 • Uthållighet att kunna invänta Guds tid. Bra bild är stenhuggaren. Han vet att det inte var det hundrade slaget som fick stenen att spricka men de 99 slagen innan som gjorde jobbet.
 • Be i tro på Guds möjligheter, Gud kan öppna hjärtan, folkslag, länder, avsätta ogudaktiga diktaturer, sända regn till förtorkade områden.
 • Vad ska vi be om: Låt ditt rike komma, Matt 6:10.
  Räddning åt förlorade, 1 Pet 2:9, 1 Tim 2:4.
  Evangeliets frammarsch, Rom 15:20.
  De marginaliserade och fattiga, Klag 2:19.
  Den förföljda kyrkan, 1 Tim 2:1-4.
  Missionärer och deras familjer, Rom 15:30.

Ibland undrar vi om bön gör skillnad och har det någon betydelse om jag ber. Läsa Henrik Steens berättelse sidan 115 ”Bön på bussen”.

Dela tips på hur du kan be (sidan 113).

Berätta om de olika bönestationer som ni nu ska praktisera i kyrkorummet eller där ni befinner er.

Uppmuntra dem att använda olika sätt att be. Be i par, be på knä, stående, be enskilt, be om förbön, läs skrivna böner. Förbered de olika stationerna genom att i förväg skriva upp olika utmaningar/böneämnen som församlingen står inför. Ge även lite tips på hur man kan be just på den stationen. Fördela stationerna som en bönevandring i kyrkolokalen.

Här är några förslag på möjliga stationer:

 1. Be till exempel för församlingens missionsarbete/missionsarbetare. Använd gärna konkreta böneämnen eller fallbeskrivningar ni ber för.
 2. Be för församlingens barn- och ungdomsarbete.  Be till exempel församlingens ledare dela konkreta böneämnen.
 3. Be för arbete med flyktingar i Sverige eller för strategisk flyttning eller plantering av nya församlingar.
 4. Be för personliga vänner, böneämnen. Be för människor i din omgivning, att de ska få upptäcka en tro.
 5. Be för kristna i världen, för förföljda i världen. Ge gärna information kring svåra situationer i världen just nu.

© 2017 AGORA | Om agorafolk.se

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?