Rött spår: Smågrupper

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Print this page

Agora är ett material som med fördel kan användas i den lilla gruppen. Materialet uppmuntrar och inspirerar till samtal och till handling.

Materialet ger stor flexibilitet. Gruppen kan följa boken i kronologisk ordning eller välja kapitel inför varje kväll. Varje kapitel är fristående och kan läsas oberoende av vilka kapitel man tidigare läst. Gruppen kan välja att läsa kapitlet hemma innan sammankomst eller läsa tillsammans under kvällen.

Nedan följer först lite tips för smågruppsledaren, och lite tips hur en kväll kan se ut, sedan följer en samtalsmodell som är beprövad inom Bilda och till sist lite förslag om att be med och för varandra.

Har du några frågor får du gärna höra av dig via Agoras forum så hjälper vi till eller Bilda på din lokalort stöttar gärna er i uppstart av en smågrupp.

Nedan finns en sammanställning på vilka kapitel som rekommenderas för smågrupper.

Del 1
1.1 Den röda tråden
1.2 Herre min Jesus, vad vill han mig?!
1.4 Sändning pågår
1.5 Paulus, lärjunge och missionär
1.6 Missionell kyrka

Del 2
2.2. Hela evangeliet till hela människan
2.3. Fri att leva enklare
2.4. Givande – en väg till frihet?
2.5. I samtal med Gud för världen

Del 3
3.1. Världen idag
3.2. Världen utanför din dörr
3.4. Den förföljda kyrkan
3.6. Fred och livets fullhet
3.7. Guds goda skapelse
3.8. Fattigdomsbekämpning

Del 4
4.1. Världens viktigaste budskap
4.3. Att göra lärjungar
4.4. Måndag morgon blir aldrig detsamma igen!
4.6. Aktivister och opinionsbildare

Tips om att leda smågrupper

Det övergripande målet för den lilla gruppen är att hjälpa människor till en fördjupad relation till Jesus och sitt uppdrag att tjäna honom. Det aktiva deltagandet är det viktiga och ledarens uppgift är att inspirera deltagarna att själva tänka och utvecklas. Den idealiska gruppen har cirka tolv medlemmar. Det är bra om det är två ledare som kan turas om att leda gruppen.

Det är viktigt för deltagarna att få diskutera avsnittet eller de frågeställningar som kommit upp under samlingen. I samtalet får deltagarna chans att reflektera och reagera på det som de hört och möjlighet att ställa frågor.

En del grupper kommer lätt igång och har mycket reflektioner andra måste ledaren kanske till och med ge någon ordet för att komma igång med samtalet. En del praktiska detaljer kan underlätta samtalet.

 • Stolarna eller placeringen ska vara så att alla kan se varandra.
 • Rummet är ljust och har frisk luft.
 • Starta och sluta i utsatt tid.
 • Skapa en bra stämning genom att låta alla presentera sig om de inte sedan tidigare känner varandra vid namn.
 • Kom överens om tecken för att begära ordet.
 • Kom överens om andra gemensamma regler som hur man gör med mobiltelefoner, lyssna på varandra, låta alla komma till tals, nedlåtande kommentarer etcetera.
 • Ställ enkla frågor med öppna svar till exempel: Vad tänker du? Vad är din erfarenhet? Ställ följdfrågor som: Hur menar du?

Att vara ledare innebär att ge utrymme för uppgiften (dess förberedelse och genomförande). Det tar tid och kraft i anspråk och ledaren måste därför ha både vilja och möjlighet att utöva ledarskapet. Genom att prioritera och överlåta sig ges utrymme för att ha kapaciteten till att göra det Gud sänder till. Erfarenheten säger också att ork och kraft inte är konstant utan påverkas av många faktorer i livet. En ledare behöver lära sig att anpassa sitt ansvar i relation till livet som helhet. Det är därför sunt att vara två ledare i gruppen och då och då fundera över möjligheterna och de val och prioriteringar man gjort. Ledarskap handlar om livslångt lärande. Ledarskap är inget som en person lär sig en gång för alla utan det utvecklas i relation till andra och till Gud. Bibeln beskriver ledare som människor med fel och brister, styrkor och förmågor. De är exempel på människor som lär sig under livets gång. Viljan att lära sig och viljan att utvecklas är ett bra förhållningssätt för ett andligt ledarskap.

Mål för den lilla gruppen

Den lilla gruppen är inte plats för debattforum, expertpanel eller föreläsning. Smågruppens mål är att dela tankar och funderingar kring ämnet för dagen. Att lära och växa tillsammans, att höra Guds tilltal i vardagen och kunna se tillämpning från texten i vår situation.  Håll därför inte föredrag utan uppmuntra hellre andra att tala. Försök uppmuntra andra i gruppen att studera texten på egen hand och ta med funderingar till nästa gång.

Den lilla gruppen är också till för att stötta varandra eller ge omsorg genom lyssnande, förbön och kanske praktiska handlingar. I den lilla gruppen kan vi vara öppna och berätta det som vi brottas med men också be om hjälp i förbön eller praktisk hjälp. När vi är lyhörda för varandra och den helige Ande kan den lilla gruppen bli en källa till helande på många plan. Se vidare sektion om att be för och med varandra.

Vi vill också ge tillfälle i den lilla gruppen att be för mission i Sverige och världen, för vi tror att bön förändrar skeenden och situationer.

Tips för hur en kväll eller samling kan se ut

Den lilla gruppens mål är att dela tankar och funderingar kring ämnet. Att lära och växa tillsammans, att höra Guds tilltal i vardagen och kunna se tillämpning från texten in i vardagen. Därför är förberedelse och delaktighet viktig. Uppmuntra deltagarna att läsa kapitlet i förväg eller ge dem utrymme att läsa igenom själva.

Den lilla gruppen är också till för att stötta varandra eller ge omsorg genom lyssnande, förbön och kanske praktiska handlingar. Vår förhoppning är att du ska kunna vara öppen i den lilla gruppen och berätta det du brottas med, men också be om hjälp i förbön eller praktisk hjälp. När vi är lyhörda för varandra och den Helige Ande kan den lilla gruppen bli en källa till helande på många plan. För att det ska kunna ske är det viktigt att gruppen är en trygg plats och att ni pratat om att det ni berättar stannar mellan er. Ta också tillfället att be för mission i Sverige och världen, bön förändrar skeenden och situationer.

Att äta eller fika tillsammans är en viktig stund där gruppen får chans att prata om veckan och vardagshändelser, samtidigt som gruppkänslan stärks. Ibland kan det vara bra att ha en ”social kväll i början” för att bättre lära känna varandra innan man lite svårare ämnen börjar bearbetas. Att göra något som gruppen uppskattar som att till exempel spela bowling eller gå på picknick kan vara en bra ”isbrytare”.

Innan kvällens samtal börjar kan det kännas skönt att be för samtalet och för den helige Andes ledning i tankar och delgivning.

Det är bra om den som har frågor får chans att ställa dem i början. Kanske är det ord eller begrepp som behövs förklaras?

Har alla i gruppen läst avsnittet i förväg behöver man inte läsa igenom det i sin helhet tillsammans utan bara de avsnitt man tycker var särskilt intressanta. Gruppmedlemmarna kan själva föreslå vilka avsnitt man vill prata om eller så har gruppledaren förberett några särskilt intressanta avsnitt. I marginalen till varje avsnitt finns funderingar, hänvisningar och ibland livsberättelser som uppmanar till reflektion. På slutet finns uppgifter och diskussionsfrågor. Ibland finns det också förslag på filmavsnitt som gruppen kan se tillsammans.

Det underlättar för alla om man i förväg har bestämt hur länge samlingen ska hålla på.

Tips i att leda en diskussion

Börja med en enkel öppen fråga för att känna av upplevelsen av texten. Hur tycker ni att dagens text var? Vilka frågor fick ni när ni läste? Var det något som ni inte förstod? Något som var oklart?

Be sedan någon läsa högt eller läs själv den delen du valt att diskutera lite djupare. Förklara eventuella svåra ord.

Förbered dina frågor väl. Gör dem inte för enkla: Vem handlar texten om? Eller för svåra så att samtalet inte kommer igång. Ställ öppna frågor som Vad? Hur? Vem? Varför? Vad betyder eller vad säger det här dig? Hur kan detta tillämpas i våra liv?

Var mottaglig för att själv lära dig något och var inte för ivrig att framföra dina egna åsikter.  Ge Guds Ande möjlighet att tala till dig under samtalet och fylla dig vid bön och lovsång.

Besvara inte dina egna frågor och förtydliga inte andras kommentarer, om det verkligen inte behövs. Kan du inte svara på en fråga, var ärlig och säg det. Fråga om någon annan har något förslag eller försök att leta reda på svar till nästa gång.

Var positiv och intresserad. Tänk gärna högt: Vad intressant! Det hade jag inte hört förut!

För att leda ett samtal är det bra om du känner dig kompetent att leda samtalet kring just detta ämne. Kompetens är en individs förmåga att tillämpa sina kunskaper och färdigheter. Vi föds inte till bra ledare, utan ledarskap och förmåga att leda på ett bra sätt är snarare något som växer och mognar fram, då en människa över tid tar till sig och tillämpar kunskap och färdigheter. För olika sorters ledarskap kan det behövas olika förmågor, kunskaper och erfarenheter. Det är därför inte bara en typ av ledare som kan eller behövs för att leda ett samtal eller en grupp. Guds sändande av människor in i ledarskap sker alltid i samspel med att någon eller några känner igen detta, tror på det och ger plats för att det ska utvecklas. (Apg 6:1-6, 9:26-30. 13:1-3)

Samtalsmodell

Här följer en kort beskrivning av en modell för samtal som är framtagen och väl beprövad inom Bildas verksamhet för att underlätta för en bra dialog i den mindre gruppen. Som alla modeller behöver den anpassas för att passa just ert sammanhang. Därför behöver gruppen – inte minst ledaren – sätta sig in i modellen för att ni ska kunna använda den på det sätt som passar i er grupp.

Samtalsledare och spelregler

Någon i gruppen håller i samtalsstrukturen och tiden, så att alla får utrymme och allas erfarenheter tas tillvara. Innan gruppen startar enas man om ”spelregler” för samtalet. Spelregler som brukar bidra till att skapa ett öppet och lärande samtal är:

 • Det personliga vi delar stannar i gruppen.
 • Det är okej att prova tankar och att ändra sig.
 • Man har rätt att vara tyst.
 • Alla talar i jag-form.
 • Alla hjälps åt att hålla tidsramarna.
 • Alla bidrar med sitt perspektiv och värdesätter att få ta del av andras.

En samtalsmodell för studiecirkel

1½-2 timmar är en lämplig tid för en cellgrupps/smågruppssamling. Ett förslag på fördelning av tiden kan vara

 • en inledande runda, cirka 20 min,
 • gemensamt samtal, cirka 60 min,:
 • avslutande runda, cirka 10 min.

Tidsangivelsen är ett förslag och kan anpassas efter gruppen. Börja gärna med ett enkelt drop-in-fika och småprata en stund innan cirkeln startar. Det ger alla möjlighet att landa i gruppen.

Modellen

Börja med en runda där var och en får en möjlighet att berätta vad som rör sig i tanke och känsla just nu. Det kan vara en fundering utifrån det ni läst eller på annat sätt tagit del av inför samlingen. Det kan också vara en reflektion över en händelse som knyter an till ert tema för studiecirkeln.

Var och en får 3–4 minuter till sitt förfogande. Det är alltid okej att passa, att låta ordet gå vidare om man inte vill säga något.

Första gången man möts kan den in­ledan­de rundan vara mer personlig så att man lär känna varandra i gruppen. Man kan berätta något från sitt eget liv och varför man valt att delta i studiegruppen.

Använd gärna ett fokusföremål, det vill säga ett föremål att hålla i handen för den som pratar, en sten eller något annat som är avstressande att hålla i. Föremålet markerar vem som har ordet, och när en person berättat klart går föremålet vidare till nästa.

I rundan får var och en berätta utan att bli avbruten. Syftet är att alla ska få möjlighet att sätta ord på och prova sina tankar, utan att bli avbruten, behöva förklara eller försvara sig. Samtidigt tränar man sig i att lyssna aktivt och ta in olika perspektiv.

Inget samtal förs kring den inledande rundan, om inte personen själv för in det i det efterföljande gemensamma samtalet.

När rundan är klar öppnar ni för ett gemensamt samtal utifrån era olika perspektiv och det avsnitt ni läst eller det ni på andra sätt tagit del av. Starta gärna med en fråga, till exempel:

 • Är det något speciellt du fastnade för i det du läste? Hur knyter du an det till ditt eget liv och dina erfarenheter?
 • Mötte du några nya perspektiv? Hur tänker du kring det?
 • Är det något särskilt som utmanar dig i det du läste?
 • Gjorde du någon ny upptäckt eller insikt? Hur kan du använda dig av den?

I slutet av varje kapitel i boken finns några korta frågor som ni kan reflektera över tillsammans. Ett alternativ kan vara att någon i gruppen inleder samtalet med en reflektion som anknyter till temat. Andra inspel i samtalet kan till exempel vara annan litteratur, film, bilder, artiklar eller musik som berör ert samtals ämne.

Avsluta samlingen med en runda där var och en har möjlighet att säga något kort om dagen, till exempel:

 • Det här bär jag med mig från idag…
 • Något jag skulle vilja veta mer om…
 • Jag skulle vilja samtala vidare om…

Någon gång kan det vara bra att reflektera över hur man arbetar tillsammans och anknyta till de spelregler som gruppen bestämt. Vad fungerar? Vad skulle vi kunna göra annorlunda?

Att be med och för varandra

Ett av målen med smågruppen är möjligheten att kunna be för Sverige, världen och  med och för varandra. Bed gärna för ett land eller några missionärer ni känner varje gång.

Det är bra att börja samlingen med en inledande bön, antingen ledd av gruppledaren eller ännu hellre av någon i gruppen.

Gör inte folk förlägna genom att till exempel säga ”Skulle du kunna be Gud om att ge oss vishet till att förstå denna text”.  Det är bättre att be någon i förväg och då kan du säga ”Jag har bett x att be en kort inledande bön”.

Avsluta också med bön för det ni samtalat om. Många kapitel manar till personliga reflektioner och fråga gärna om någon vill att vi ska be för något särskilt. Prata gärna om att det inte behöver vara långa böner för att imponera utan att de ofta skrämmer andra. Visa att bönerna kan vara korta och personliga genom eget exempel. Detta är ett tillfälle att visa omsorg om varandra. Ni ledare kan gärna dela upp gruppen mellan er för att visa omsorg på ett mer personligt plan för några i gruppen. Det kan handla om att fråga om du kan be för något specifikt under veckan som kommer. Omsorg handlar både om hjärta och händer. Kanske kan du också erbjuda hjälp på något praktiskt sätt?

Var mottagande, ge Guds Ande möjlighet att tala till dig under samtalet och att fylla dig vid lovsång och bön. Var redo att tjäna. Använd varje gåva i gruppen: evangelist, lärare, herde, profet.

Underskatta inte bönen, be själv för gruppen och samlingen. En förväntan är en bra bas eller grund för Guds handlande. Vi behöver den helige Ande för att dessa samlingar ska bli till det vi önskar, förvandling i människors liv. Vi som ledare får stå i tjänst i samarbete med den helige Ande. När vi ber den helige Ande att komma, kommer han. Men det är Guds tjänst, därför är det viktigt med enkelhet och äkthet i vår förbön för människor.

När du ber för människor gör det under avspända former och inte så nära andra att det stör. Bed ensam eller två i samverkan. Fråga gärna; Får jag be för dig? Eller om det är det ok att jag lägger händerna på dig? Alla är inte lika bekväma i att någon lägger händerna på. Fråga vad du kan be för. Vad vill du att Gud ska göra? Börja med att be om frid och frihet. Bed att den helige Ande ska komma. Påminna om att de inte behöver anstränga sig och be utan att bara ta emot förbön. Undvik ”jorden runt böner”, koncentrera dig på individen och vänta in Guds tilltal. Bed att den helige Ande ska komma, välkomna honom när du ser tecken på att han verkar, vänta på Gud medan du ber om fortsatt ledning. Bed tyst Gud visa dig vad han vill göra eller säga, på vilket sätt han vill uppmuntra, ge tilltal eller ge gåvor.

Avsluta gärna med välsignelsen för alla.

Att utveckla vänskapsrelationer och stötta varandra

En huvudsak till att människor stannar i kyrkan är att de har utvecklat bestående vänskapsrelationer. Samtalsgrupper är ett fantastiskt tillfälle att på ett mer personligt sätt lära känna varandra väl. Att inte bara mötas på söndagarna och att få hjälp att samtala om lite djupare och svårare ämnen. Lyssna efter vad gruppmedlemmarna är intresserade av. Överbrygga olikheter, minska spänningar och ta på ett diplomatiskt sätt reda på orsaken till eventuella meningsskiljaktigheter.

En smågruppen är vänskapsbaserad där respekt och tillit i samtalet är viktigt för att kunna växa tillsammans. Det är bra om ni redan tidigt i gruppen kommer överens om att ni har tystnadsplikt och att inget som sägs i gruppen går vidare. Den ideala smågruppen går tillsammans och växer tillsammans. För att det ska fungera måste vi vara lyhörda och lyssna in varandra och att var och en får växa i sin takt. Om vi ska lyckas med att föra människor mot ett bestämt mål behöver vi först finna dem där de är och börja där.

Gå inte före mig – jag kanske inte hinner med. Gå inte efter mig – jag kanske inte hittar. Låt oss gå tillsammans.

© 2017 AGORA | Om agorafolk.se

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?